REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ OKL TRAVEL & RENT

1. Zleceniodawca zgłaszając chęć nadania przesyłki potwierdza znajomość niniejszego regulaminu.

2. Po telefonicznym zgłoszeniu oraz zatwierdzeniu go przez pracownika firmy OKL travel & rent, przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu.

3. Nadawca jest zobowiązany przygotować przesyłkę w sposób umożliwiający przegląd jej zawartości przez pracownika oddelegowanego do jej odbioru.

4. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane odbiorcy:

 • imię i nazwisko
 •  nazwę ulicy i numer domu
 • kod pocztowy
 • nazwę miejscowości
 • telefon kontaktowy
5. Brak kontaktu z odbiorcą jest traktowany jako odmowa odbioru przesyłki, wówczas jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi nadawca.
 
6. Czas dostawy przesyłki wynosi 1 do 3 dni.
 
7. Firma OKL travel & rent wykonuje usługę doręczania/odbierania przesyłek również przy pomocy firm zewnętrznych. Za ich działania odpowiada jak za własne.
 
8. Wyklucza się przesyłki zawierające:
 
 • artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)
 • leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
 • artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
 • rośliny żywe i zwierzęta
 • zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • dzieła sztuki, antyki
 • kamienie i metale szlachetne
 • gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
 • materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
 • artykuły podejrzane z niewiadomego pochodzenia.
 • inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
9. Próba przemycenia przez nadawcę w przekazanej do przewozu przesyłce dowolnego artykułu wymienionego w pkt 8, obciąża go konsekwencjami finansowymi i karnymi. W przypadku odnalezienia przesyłki wykluczonej z zawartością któregokolwiek z artykułów wymienionych w pkt 8, firma OKL travel & rent przekaże dane nadawcy i odbiorcy do Urzędu Celnego i Policji, ponadto złoży przeciw nadawcy pozew do odpowiedniego Sądu o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, utraconych przychodów oraz obniżenia wartości wypracowanej marki handlowej OKL travel & rent.
 
10. Nadawca lub odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem przesyłki nie wynikłym z nieprawidłowego jej zapakowania lub zabezpieczenia lub w przypadku jej zaginięcia.
 
Reklamacje zgłoszone po terminie 14 dni od dnia ustalonego jako termin dostarczenia przesyłki, traktuje się jak nie wniesione.